عیسی سپهونی

 

مرحوم عیسی سپهونی

 

استاد سپهونی در تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۰۷ در خرم آباد چشم به جهان گشود و از سن ۱۸ سالگی به موسیقی و سرود پرداخت . تحصیلات خود را تا مقطع ششم یا سیکل قدیم ادامه دادو پس از آن با استخدام در رسته موزیک به خدمت در ارتش پرداخت.

با ورود به نظام و خدمت در موزیک ارتش و پس از کسب آموزشهای اولیه در محل خدمت ونوازندگی سازویولون سل بعنوان ساز اصلی و سازمانی خودو باتوجه به طبع هنرمندانه وشاعرانه وعلاقمندی وعشق وافربه سایرسازها وبا نواختن ویولون به صورت خودآموزوآشنایی باپیانو- ارگ – سنتور و سازهای بادی و دیگرسازها دامنه اطلاعات وعشق خود را به موسیقی لرستان با شنیدن ونواختن تمام سازهای نظامی ، سنتی و محلی بیشتر می کرد.

تسلط بی نظیراستاد به تئوری موسیقی و بویژه سرایش ونت نویسی ودیکته موسیقی زبانزد همه اهل فن واهالی موسیقی آن زمان شده بود . سرعت نت نویسی ودیکته موسیقی ودشیفر (خوانش نتها ) ایشان شگفتی آفرین بود . درکناراین توانایی ها تسلط به ردیف موسیقی سنتی وآشنایی با موسیقی لرستان وهمچنین شناخت موسیقی کلاسیک غرب نشانگرظرفیت بالا وعشق فزاینده این استاد فرزانه به آموختن وآموزاندن موسیقی است.

صبوری ، درایت ، احساس مسئولیت پدرانه ، شوخ طبعی وبویژه خوش سفری ایشان باعث شد که تمام این معلومات بدون چشمداشت مادی به نوجوانان وجوانان منتقل شود. تجربه معاونت وفرماندهی وساماندهی دسته موزیک ارتش لرستان با تدبیر و احساس ذاتی معلمی باعث شدکه با دعوت آموزش وپرورش وقت درسال ۱۳۵۶ علیرغم مشغله های شغلی درمرکزپیش آهنگی دانش آموزی استان لرستان مشغول بکارشودواولین گروه موزیک دانش آموزان لرستان راتشکیل دهد وپس از حدود ۶ماه تمرین ازمیان ۲۴ گروه شرکت کننده گروه های موزیک پیش آهنگی مقام اول رانصیب لرستان کندوموجب سرافرازی وبروزتوانمندیهای دانش آموزان مستعد لرستان وهمچنین بروزظرفیتهای بیکران خود شود که پس ازوقفه ای درآستانه انقلاب باتبدیل وضعیت وتغییرنام مرکز پیش آهنگی به امورتربیتی خرم آباددرسال ۱۳۶۴ بامساعدشدن اوضاع ودعوت مجدد ازاستاد سپهونی دوباره گروه راگردخودجمع کرده وبنای تشکیل گروه موزیک جدیدرا گذاشت . درهمین سال است که اولین دوره کلاسهای آموزش تئوری موسیقی وسازهای بادی راپس ازانقلاب برگزار می کند . شور و شوق دانش آموزان وعلاقمندان به استادومهارت وجاذبه روحی وسادگی وبی آلایشی گفتار ومنش استاد موجب گردید که دراندک زمانی ( حدود ۳ ماه ) گروه آماده اجرا می شود وبادعوت سپاه پاسداران خوزستان درپادگانهای نظامی آن منطقه به اجرای برنامه می پردازند . درسال ۱۳۶۵ درخشش وحضور چشمگیر این گروه درمیان گرو ه های دانش آموزی موجب کسب شهرتی چشمگیردرکشور وبویژه دروزارت آموزش وپرورش برای این گروه می شود . تابه حدی که اکثراجراهای مهم به این گروه فعال واگذار می شود . دامنه فعالیت وحضوراین گروه بیشتروپیشترازتوان وسن اعضاء بودوضمن حضوردرکناررزمندگان باشرکت درمناسبتها وجشن هاواجراهای عمومی دهه فجروکسب مقام نخست وافتخارات بیشمار درسال ۱۳۶۵ به گروهی قابل توجه وبسیارقوی درایران تبدیل شد . تمرینات پیاپی وشبانه روزی وبی مزدومنت این استاد دلسوزدرشرایط دشوارجنگ وکمبود امکانات درشهرستان باچاشنی ایمان وعشق به سرزمین گروه رابه کسب کننده رتبه اول درچندسال پیاپی درجشنواره های دانش آموزی تبدیل کرد کسب مقام های اول وشرکت دراردوی رامسروجشنواره های دانش آموزی درشهرهای تهران ، مشهدواصفهان باعث شدکه آوازه گروه حتی به گوش مقام معظم رهبری که رئیس جمهور وقت بودند برسد وافتخارشرکت درجلسه تغییرنظام آموزشی راکه باحضورآن مقام ودرحضور مسئولان وکارشناسان مربوطه برگزارشدنصیب لرستان کنند . درآذر ۱۳۶۵ دراعزام بزرگ رزمندگان تحت عنوان سپاهیان محمد ( ص ) درورزشگاه آزادی تهران شکوه فراموش نشدنی ایجاد کرد . درزمستان ۱۳۶۶ گروه دراوج بمباران وکوران جنگ تحمیلی بطور وسیعی درپادگانهای خوزستان وخط مرزی سومار وسرپل ذهاب حضوریافت که ازعملکردهای خوب این گروه بشمارمیرود (باید به سن کم اعضای این گروه توجه داشت ) وبه دنبال آن حضوردرشمال تامرزاشنویه به این حضور دلاورانه افزود . اعزام این گروه به مناطق جنگی بنابه درخواست وابرازعلاقمندی رزمندگان به موسیقی لری نشان از جایگاه ارزشمنداین گروه دارد . درسال ۱۳۶۷نام امورتربیتی به کانون فرهنگی – تربیتی ادب تغییرکرداستادترجیح داد پس ازسالها کسب مقام اولی برای اینکه دیگرگروه هاهم بتوانندطعم این پیروزی رابچشند ازشرکت درمسابقه کناره گیری کند و همه اعضاء باستودن روحیه جوانمردانه استادباایشان هم پیمان شدند اماشهرت گروه لرستان والفت گروه ها باهم باعث شد ازآن زمان به بعدباعنوان گروه مهمان ویژه دراردوهاشرکت کنند . آزاداندیشی ومنش والای استادباعث شده بود باهمه مراکزهنری درارتباط باشد وبه نیازها وعلاقمندی این نهادها پاسخ مثبت بدهد . همکاری باصداوسیما – ارشاداسلامی – بسیج دانش آموزی – هلال احمر – بنیادشهید – سپاه پاسداران – بنیادجانبازان – کمیته امداد – کانون پرورش فکری وسایرمراکزعلاوه برمشغله های فراوان نشان ازتدبیروعشق به اشاعه این ودیعه خدادادی داردکه همچون چشمه های زلال کوهساران لرستان ازوجودبیدریغ این بزرگ مرد می جوشید وآرام نمی گرفت . درسال ۱۳۶۷بابرگزاری کلاسهای تئوری موسیقی برای عموم علاقمندان .حتی پذیرش هنرجویان سنین بالاترنت خوانی وتئوری موسیقی رادرسطح کلان وباگستره ی بیشتری دراستان لرستان رواج داد . هنرجویان این کلاسها اکنون هرکدام خودبعنوان چهره های برجسته وشهیر واثرگذار موسیقی لرستان درحوزه های مختلف موسیقی ( آهنگسازی – آموزش – پژوهش – تولید آثارو… ) به اشاعه واستمرارفرهنگ صحیح موسیقایی وآموزه های زنده یادمشغولندوموجب جاودانگی نام وزحمات استادشده اند . تمام موسیقیدانان وموسیقی شناسان لرستان اشاعه نت خوانی ورواج فرهنگ صحیح وعلمی موسیقی درخرم آبادرا مرهون زحمات شبانه روزی وعشق کاستی ناپذیراین استادفقیدمیدانند . بدون اغراق تمامی موسیقیدانان وهنرمندان فعلی موسیقی لرستان که به شیوه امروزی با موسیقی درارتباطندشاگردوخوشه چین خرمن بی دریغ این استاددوست داشتنی اند . حضوراین استادیگانه که مظهرنیکویی واخلاق است درلرستان نعمتی بودکه نسل دهه ۵۰ و ۶۰ راموردعنایت ولطف قرارداد . کلاسهاوفعالیتهای استاد تاسال ۱۳۷۳ادامه داشت وپس از آن به دلیل کهولت سن خانه نشین شد وسرانجام درتاریخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ قلب زیبای استادبرای همیشه ازتپیدن بازایستادوبه سرای جاویدان پیوست ودرجوارفرزندشهید وکنارهمسرش درقبرستان صالحین خرم آباددرقطعه خانواده شهدا به خاک سپرده شد . روانش شادویادش گرامی باد.