فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
شنبه۱ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۱۲ : ۰۹۰۵ : ۵۴ : ۳۹۱۳ : ۰۰ : ۵۹۲۰ : ۰۷ : ۴۳۲۰ : ۲۶ : ۵۹۰۰ : ۰۹ : ۲۷
یکشنبه۲ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۱۱ : ۱۱۰۵ : ۵۴ : ۰۳۱۳ : ۰۱ : ۰۴۲۰ : ۰۸ : ۲۸۲۰ : ۲۷ : ۴۷۰۰ : ۰۹ : ۲۲
دوشنبه۳ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۱۰ : ۱۶۰۵ : ۵۳ : ۲۹۱۳ : ۰۱ : ۰۹۲۰ : ۰۹ : ۱۲۲۰ : ۲۸ : ۳۴۰۰ : ۰۹ : ۱۷
سه شنبه۴ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۹ : ۲۳۰۵ : ۵۲ : ۵۶۱۳ : ۰۱ : ۱۵۲۰ : ۰۹ : ۵۵۲۰ : ۲۹ : ۲۰۰۰ : ۰۹ : ۱۳
چهارشنبه۵ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۸ : ۳۱۰۵ : ۵۲ : ۲۵۱۳ : ۰۱ : ۲۱۲۰ : ۱۰ : ۳۸۲۰ : ۳۰ : ۰۵۰۰ : ۰۹ : ۱۰
پنج شنبه۶ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۷ : ۴۲۰۵ : ۵۱ : ۵۶۱۳ : ۰۱ : ۲۸۲۰ : ۱۱ : ۲۰۲۰ : ۳۰ : ۵۰۰۰ : ۰۹ : ۰۷
جمعه۷ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۶ : ۵۵۰۵ : ۵۱ : ۲۸۱۳ : ۰۱ : ۳۵۲۰ : ۱۲ : ۰۲۲۰ : ۳۱ : ۳۴۰۰ : ۰۹ : ۰۵
شنبه۸ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۶ : ۰۹۰۵ : ۵۱ : ۰۲۱۳ : ۰۱ : ۴۲۲۰ : ۱۲ : ۴۳۲۰ : ۳۲ : ۱۷۰۰ : ۰۹ : ۰۴
یکشنبه۹ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۵ : ۲۶۰۵ : ۵۰ : ۳۷۱۳ : ۰۱ : ۵۰۲۰ : ۱۳ : ۲۳۲۰ : ۳۲ : ۵۹۰۰ : ۰۹ : ۰۴
دوشنبه۱۰ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۴ : ۴۵۰۵ : ۵۰ : ۱۴۱۳ : ۰۱ : ۵۹۲۰ : ۱۴ : ۰۲۲۰ : ۳۳ : ۴۰۰۰ : ۰۹ : ۰۴
سه شنبه۱۱ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۴ : ۰۷۰۵ : ۴۹ : ۵۳۱۳ : ۰۲ : ۰۸۲۰ : ۱۴ : ۴۰۲۰ : ۳۴ : ۲۱۰۰ : ۰۹ : ۰۵
چهارشنبه۱۲ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۳ : ۳۰۰۵ : ۴۹ : ۳۴۱۳ : ۰۲ : ۱۷۲۰ : ۱۵ : ۱۷۲۰ : ۳۵ : ۰۰۰۰ : ۰۹ : ۰۶
پنج شنبه۱۳ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۲ : ۵۶۰۵ : ۴۹ : ۱۶۱۳ : ۰۲ : ۲۷۲۰ : ۱۵ : ۵۴۲۰ : ۳۵ : ۳۹۰۰ : ۰۹ : ۰۹
جمعه۱۴ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۲ : ۲۴۰۵ : ۴۹ : ۰۰۱۳ : ۰۲ : ۳۷۲۰ : ۱۶ : ۲۹۲۰ : ۳۶ : ۱۶۰۰ : ۰۹ : ۱۲
شنبه۱۵ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۱ : ۵۵۰۵ : ۴۸ : ۴۵۱۳ : ۰۲ : ۴۷۲۰ : ۱۷ : ۰۴۲۰ : ۳۶ : ۵۲۰۰ : ۰۹ : ۱۶
یکشنبه۱۶ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۱ : ۲۸۰۵ : ۴۸ : ۳۳۱۳ : ۰۲ : ۵۸۲۰ : ۱۷ : ۳۷۲۰ : ۳۷ : ۲۷۰۰ : ۰۹ : ۲۰
دوشنبه۱۷ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۱ : ۰۳۰۵ : ۴۸ : ۲۲۱۳ : ۰۳ : ۰۹۲۰ : ۱۸ : ۰۹۲۰ : ۳۸ : ۰۱۰۰ : ۰۹ : ۲۵
سه شنبه۱۸ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۰ : ۴۱۰۵ : ۴۸ : ۱۲۱۳ : ۰۳ : ۲۱۲۰ : ۱۸ : ۴۱۲۰ : ۳۸ : ۳۴۰۰ : ۰۹ : ۳۱
چهارشنبه۱۹ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۰ : ۲۱۰۵ : ۴۸ : ۰۵۱۳ : ۰۳ : ۳۲۲۰ : ۱۹ : ۱۱۲۰ : ۳۹ : ۰۵۰۰ : ۰۹ : ۳۷
پنج شنبه۲۰ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۰ : ۰۴۰۵ : ۴۷ : ۵۹۱۳ : ۰۳ : ۴۴۲۰ : ۱۹ : ۳۹۲۰ : ۳۹ : ۳۵۰۰ : ۰۹ : ۴۴
جمعه۲۱ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۹ : ۴۹۰۵ : ۴۷ : ۵۴۱۳ : ۰۳ : ۵۶۲۰ : ۲۰ : ۰۷۲۰ : ۴۰ : ۰۴۰۰ : ۰۹ : ۵۲
شنبه۲۲ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۹ : ۳۷۰۵ : ۴۷ : ۵۲۱۳ : ۰۴ : ۰۸۲۰ : ۲۰ : ۳۳۲۰ : ۴۰ : ۳۱۰۰ : ۱۰ : ۰۰
یکشنبه۲۳ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۹ : ۲۷۰۵ : ۴۷ : ۵۱۱۳ : ۰۴ : ۲۱۲۰ : ۲۰ : ۵۸۲۰ : ۴۰ : ۵۷۰۰ : ۱۰ : ۰۹
دوشنبه۲۴ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۹ : ۲۰۰۵ : ۴۷ : ۵۱۱۳ : ۰۴ : ۳۳۲۰ : ۲۱ : ۲۲۲۰ : ۴۱ : ۲۲۰۰ : ۱۰ : ۱۸
سه شنبه۲۵ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۹ : ۱۵۰۵ : ۴۷ : ۵۴۱۳ : ۰۴ : ۴۶۲۰ : ۲۱ : ۴۴۲۰ : ۴۱ : ۴۵۰۰ : ۱۰ : ۲۸
چهارشنبه۲۶ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۹ : ۱۳۰۵ : ۴۷ : ۵۷۱۳ : ۰۴ : ۵۹۲۰ : ۲۲ : ۰۵۲۰ : ۴۲ : ۰۶۰۰ : ۱۰ : ۳۹
پنج شنبه۲۷ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۹ : ۱۴۰۵ : ۴۸ : ۰۳۱۳ : ۰۵ : ۱۲۲۰ : ۲۲ : ۲۵۲۰ : ۴۲ : ۲۶۰۰ : ۱۰ : ۵۱
جمعه۲۸ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۹ : ۱۷۰۵ : ۴۸ : ۱۰۱۳ : ۰۵ : ۲۵۲۰ : ۲۲ : ۴۳۲۰ : ۴۲ : ۴۵۰۰ : ۱۱ : ۰۲
شنبه۲۹ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۹ : ۲۲۰۵ : ۴۸ : ۱۸۱۳ : ۰۵ : ۳۸۲۰ : ۲۳ : ۰۰۲۰ : ۴۳ : ۰۲۰۰ : ۱۱ : ۱۵
یکشنبه۳۰ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۹ : ۳۰۰۵ : ۴۸ : ۲۹۱۳ : ۰۵ : ۵۱۲۰ : ۲۳ : ۱۵۲۰ : ۴۳ : ۱۷۰۰ : ۱۱ : ۲۸
دوشنبه۳۱ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۹ : ۴۱۰۵ : ۴۸ : ۴۰۱۳ : ۰۶ : ۰۴۲۰ : ۲۳ : ۲۸۲۰ : ۴۳ : ۳۱۰۰ : ۱۱ : ۴۱